top of page
11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

KVKK Süreçlerimiz

Avokado Ağacı olarak (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Bu bilinçle, Şirket olarak,  internet sitemizi ziyaret eden müşterilerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle Kişisel Verilerin Korunması Kanununda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuatta yer alan sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.  İşbu aydınlatma metni şirketimiz tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmıştır.

İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri, veri işleme, ilgili kişi ve veri sorumlusu kavramları KVKK’unda yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır.

 

KVKK’unda geçen “Kişisel Veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “Kişisel Verilerin İşlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

 

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi müşteriler, çalışanlar, çalışan adayları, tedarikçiler ve çalışanları, ortaklar, Kurumla yapılmış sözleşme kapsamındaki diğer üçüncü şahıs gerçek kişilerdir. Şirketimizde verileri işlenen çalışanlarımız Kanun kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanmıştır.

 

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde işlendiği ve saklandığı veri kayıt sistemini kuran ve yöneten kişi veri sorumlusudur. Çalışanlarımızla ilgili kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan şirketimiz veri sorumlusudur.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz KVKK’nun Genel İlkeleri içeren 4. Maddesi kapsamında, Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine bağlı olarak aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

Şirketimizde işlenen verilerinizin kategorilerine göre dayandığı amaçlara ve hukuki sebeplere aşağıda yer verilmiştir:

 

Kimlik bilgileriniz: Ad, soyadı, TC Kimlik numarası

İletişim bilgileriniz: Teslimat Adresi, telefon, e-posta adresi, posta kodu

Mal Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İş ortakları ve tedarikçilerle ve danışmanlarla olan ilişkilerin yönetimi ve icrası, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesini temin için sözleşme düzenlemek amacıyla / KVKK Md.5/2-c’ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Müşteri İşlem Bilgileri: Fatura Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Müşteri Yorumları, ürün Bilgileri, Kargo Bilgileri

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesini temin için sözleşme düzenlemek amacıyla / KVKK Md.5/2-c’ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

İşlem Güvenliği Bilgileri:   IP Adresi Bilgileri, Internet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Trafik Verileri

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi; Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi

 

Finansal Bilgileriniz: Fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi, ayrıca vergi mükellefi iseniz ek bazı fatura bilgileriniz (TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri) Muhasebe Kaydı ve Cari Kart açılması ve Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla, KVKK Md.5/2-ç’ ‘Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.’

 

Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgilerinizi (kredi kartı bilgileri tarafımızca kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.) Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi KVKK Md.5/2-e'’. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde kimlik ve iletişim bilgilerinizi bize ilettiğiniz sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek, gerektiğinde buna ilişkin olarak veya Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK Md.5/2-f' ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması Hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemekteyiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Şirket Kanunun 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan esaslara uygun davranmaktadır.

Kanun 5. Madde kapsamında, aşağıda belirtilen durumlarda Şirket kişisel veri sahiplerinin verilerini açık rıza almaksızın aktarılabilmektedir;

MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen sınırlı amaçlarla Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Her türlü yargı makamı, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, grup şirketlerine, iş ilişkisinde olduğumuz danışman ve müşavirlere, mal ve hizmet tedarikçilerine, faaliyetin getirdiği yasal zorunluluklar kapsamında kamu kuruluşları ve mevzuatla tanımlanmış diğer kuruluşlara aktarabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, internet sitemizdeki üyelik sayfaları, hesabım sayfası ve internet sitemizdeki doldurulabilir alanlar ve bize ulaşın ve iletişim sayfası üzerinden yapılmış olan dijital başvurular, Google ve Facebook girişi yoluyla yaptığınız kimlik doğrulama vasıtasıyla ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizdeki mesajlarınız ve yorumlarınız, bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazla aracılığı ile elde edilen verileriniz, dilekçe ve başvurularınız , hukuki tebligatlar, KVKK Mad.11 kapsamında şirketimize yapılan başvuru bilgileri vasıtasıyla elektronik ve fiziksel ortamlarda toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır.
 

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-c: “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-ç: “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-e: “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

Hukuki sebeplerinden en az birine ve gerektiğinde Açık Rıza hükmüne dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir. Şirketimiz Geçerli bir amaç ve Geçerli bir hukuki sebebe veya açık rıza uygulamasına dayanmadan veri toplamamaktadır.

 

HAKLARINIZ

Şirket KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca şirketimize başvurarak;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde şirketimizin hukuki yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kanun 11.madde kapsamındaki başvurularınızı,

a) Taleplerinizi kanuna uygun şekilde ortaya koyan detaylı hazırlanmış bir metin ile veya şirketimiz web adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu çıktı alıp doldurarak ıslak imzalı yazılı başvurunuzu, bizzat Kızıltoprak Mh. Aspendos Bulvarı No:37/101 Muratpaşa/Antalya/Türkiye PK: 07300 Merkez adresimize ve Muhatap olduğunuz işletme adresimize getirerek elden teslim edebilir,

b) Noter kanalıyla,

c) Kep adresinizden, titizaagrogrup@hs03.kep.tr (KEP) adresimize,

d) Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile kvkk@titizagrogrup.com.tr eposta adresimize,

e) Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden, kvkk@titizagrogrup.com.tr e-posta adresimize iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

bottom of page